ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

          โรงเรียนทุ่งคาวิทยาแต่เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลแม่สุก (วัดทุ่งคา)  ซึ่งนักเรียนในหมู่บ้านแห่งนี้ไปเรียนที่ประชาบาล ตำบลแม่สุก (บ้านแม่สุก) ระยะทางห่างจากวัดทุ่งคาประมาณ ๒ กม.  ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ โรงเรียนบ้านทุ่งคาได้เปิดทำการสอนครั้งแรก โดยใช้สถานที่ศาลาการเปรียญ มีนายคำแก้ว  พงษ์ขจร เป็นครูใหญ่และนายแสน  ตัวสม  เป็นครูน้อย  มีนักเรียนชาย ๗๐ คน นักเรียนหญิง ๓๗ คน รวม ๑๐๗ คน โรงเรียนมีผู้อุปการะคุณ คือ พระครูธรรมสร

ต่อมา พระครูธรรมสรพร้อมผู้ปกครองได้จัดสร้างศาลาขึ้น ณ. ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ สร้างเสร็จแล้วจึงจัดให้มีการสอนต่อไป จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ เวลานั้นนายตุ้ย สายวงศ์นวล เป็นกรรมการอำเภอและนายทอง  โกมลโรจน์ เป็นครูใหญ่ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบอาคารไม้ ๑ หลัง ขนาด ๓ ห้องเรียน ทางโรงเรียนได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นอาคารเรียนตลอดมา และมีครูใหญ่สับเปลี่ยนกันหลายคน

พ.ศ. ๒๕๓๔ สปจ.ลำปาง ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา ของ สปอ.แจ้ห่ม โดยเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดสอนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๓๔

พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมโรงเรียนบ้านทุ่งคา เป็นโรงเรียนทุ่งคาวิทยา โดยความเห็นชอบของ สปจ.ลำปาง และได้ทำการเปิดป้ายโรงเรียนเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๖๒ ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนทุ่งคาวิทยาตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๓ หมู่ ๑๐ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสุด ทะเบียนเลขที่ สป.๘๗๐ นส. ๓ ก. เลขที่  ๒๒๐๖ เนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โดยมีข้าราชครูทั้งหมด ๑๔ คน พนักงานราชการ ๑ คนพนักงานธุรการ ๑ คน พนักงานบริการ ๑ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๑๓๕ คน

บุคลากรของโรงเรียนทุ่งคาวิทยา

๑. นายสมพล  วิ่งเร็ว              ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
๒. นางบุษบา  บุญขาว                ครู ชำนาญการ
๓. นางรัตนา  กิตยานุรักษ์           ครู  ชำนาญการพิเศษ
๔. นายจำรัส  งามเริง                  ครู  ชำนาญการ
๕. นางสาวกรวิกา  อวดสม         พนักงานราชการ
๖. นางวาทินี  วิจิตจรัสแสง         ครู  ชำนาญการ
๗. นายสมเพชร  ศรีชุม               ครู  ชำนาญการ
๘. นางสังวาลย์  เจนคิด              ครู  ชำนาญการพิเศษ
๙. นางปวีณา  แสนปินตา            ครู
๑๐. นางสาวสายฝน  มะโนคำ     ครู
๑๑. นางฉันทนา  สุคณากุล         ครู  ชำนาญการ
๑๒. นางสังวาลย์  ศรีชุม              ครู  ชำนาญการ
๑๓. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์       ครู  ชำนาญการ
๑๔. นางสาวดารณี  สายฟองมูล  ครูผู้ช่วย
๑๕. นายสมศักดิ์  ปินใจกุล          ช่างไม้ ๓

Advertisements